Engels Eerste Addisionele Taalopleiding (Senior en VOO-Fase) (slegs Engels)

English First Additional Language Education (Senior and FET Phase)

Hierdie kortkursus bied ʼn omvattende en diepgaande oorsig van Engels Eerste Addisionele Taalonderrig, vir beide NGOS-studente en praktiserende onderwysers in die Senior en VOO (Verdere Onderwys en Opleiding)-fase. Die kursus dek ʼn wye verskeidenheid vakspesifieke onderwerpe, sowel as relevante kwessies in die taalonderwysmilieu om studente toe te rus met gespesialiseerde kennis en vaardighede in die linguistieke sowel as letterkundige aspekte van Engels. Op hierdie wyse kan studente die taalklaskamer met selfvertroue – en kundigheid in Engels as die taal van onderrig en leer (TvOL) – betree. Die kursus is deur die Suid-Afrikaanse Raad vir Opvoeders (SARO) geakkrediteer, en tel ʼn totaal van twintig (20) professionele ontwikkelingspunte.

Begindatum

Julie 8, 2024

Formaat

Ses aanlyn sessies

Koste

R7500

Toelatingsvereiste

’n Nasionale Senior Sertifikaat (NSS)

Onderrigtaal

Engels

Registrasies sluit

3 Julie 2024

Ideale Kursusganger

Die kursus is ideaal vir enige voornemende of huidige Engelse onderwysers wat bemagtig wil word met ʼn diepgaande kennis oor die onderrig van Engels as ʼn addisionele taal op skoolvlak.

Datums

Die kursus sal oor ses weke strek, vanaf 8 Julie tot 12 Augustus 2024.

Die sessies (ses) word aanlyn via Teams aangebied.

Datum: Maandag 8 Julie 2024 | Week 1 – Oriënteringsweek (fisiese kontaksessie)

Datum: Maandag 15 Julie 2024 | Week 2 – Learning unit 1: English proficiency

Datum: Maandag 22 Julie 2024 | Week 3 – Learning unit 2: Engaging with the English First Additional Language curriculum

Datum: Maandag 29 Julie 2024 | Week 4 – Learning unit 3: Pedagogical content knowledge

Datum: Maandag 5 Augustus 2024 | Week 5 – Learning unit 3: Pedagogical content knowledge (continued)

Datum: Maandag 12 Augustus 2024 | Week 6 – Learning unit 4: Lesson plans

KURSUSAANBIEDERS

Dr. Nic de Jager

Dr. Nic de Jager doseer in die Fakulteit Opvoedkunde en spesialiseer in Engels vir beide die BEd- en NGOS-programme. Hy het ʼn baccalaureusgraad in Onderwys (Senior en VOO-fase) aan die Noordwes-Universiteit verwerf, en daarna ʼn BAHons in Engelsonderwys, ʼn MA in Toegepaste Taal en Geletterdheidsonderwys en ʼn PhD in Onderwys aan die Universiteit van die Witwatersrand. Dr. De Jager se passie vir onderrig en opvoeding lê in die kunste, letterkunde en verskeie digitale platforms, en die geleenthede wat hierdie areas vir kreatiewe uitdrukking en selfverwesenliking bied. Hy praktiseer sedert 2011 as onderwyser, vakhoof en dosent by verskeie sekondêre sowel as tersiêre onderriginstellings, onder meer Wits Universiteit en Tshwane Universiteit. Hy het sodoende grondige praktykervaring as opvoeder in beide die hoërskool- en universiteitskonteks opgedoen. Sy navorsingsfokus is multimodale pedagogiek, spesifiek die toepassing van alternatiewe onderrigstrategieë in die ontsluiting van voorgeskrewe vakkennis. Sy gepubliseerde werk sluit akademiese artikels asook illustrasies vir boeke in. Sy nuutste gepubliseerde artikel is getiteld “A Planet in Distress: Cross-Curricular Integrations of Visual Texts in the Mainstream Learning Context” (2023).

KURSUSLEIER

Dr. Nic de Jager | nic@akademia.ac.za

English First Additional Language Education (Senior and FET Phase)

This short course provides a comprehensive and in-depth overview of English First Additional Language Teaching, for both PGCE students and practicing teachers in the Senior and FET (Further Education and Training) phase. The course covers a wide variety of subject-specific topics, as well as relevant issues in the language teaching milieu to equip students with specialised knowledge and skills in the linguistic as well as literary aspects of English. In this way, students can enter the language classroom with confidence and expertise in English as the language of learning and teaching (LoLT). The course is accredited by the South African Council for Educators (SACE) and counts a total of twenty (20) professional development points.

Starting date

8 July 2024

Format

Six online sessions

Costs

R7500

Admission requirement

’n Nasionale Senior Sertifikaat (NSS)

Language of tuition

English

COURSE CONTENT

  • To develop high level English First Additional Language (FAL) teaching knowledge.
  • To integrate subject content and pedagogical knowledge, that will enable students to teach English FAL at the Senior and FET phase levels
  • To focus on the integration of subject content knowledge; knowledge of the relevant curriculum policy; and relevant pedagogical knowledge.
  • To enable students to apply the integrated knowledge, i.e. the English FAL teaching knowledge, in practice.

IDEAL COURSE PARTICIPANT

This course is ideal for any prospective or current English teachers who wish to be empowered with in-depth knowledge of the instruction of English as an additional language at school level.

DATES

The course will run over six weeks, from 8 July to 12 August 2024.

The sessions (six in total) will be presented online via Teams.

Date: Monday 8 July 2024 | Week 1 – Orientation week (physical contact session)

Date: Monday 15 July 2024 | Week 2 – Learning unit 1: English proficiency

Date: Monday 22 July 2024 | Week 3 – Learning unit 2: Engaging with the English First Additional Language curriculum

Date: Monday 29 July 2024 | Week 4 – Learning unit 3: Pedagogical content knowledge

Date: Monday 5 August 2024 | Week 5 – Learning unit 3: Pedagogical content knowledge (continued)

Date: Monday 12 August 2024 | Week 6 – Learning Unit 4: Lesson plans

REGISTRATIONS CLOSE

3 July 2024

Course presenters

Dr Nic de Jager

Dr Nic de Jager lectures in the Faculty of Education and specialises in English for both the BEd and NGOS programmes. He holds a bachelor’s degree in Education (Senior and FET Phase) from the North-West University, and then a BA Honours degree in English Education, an MA in Applied Language and Literacy Education and a PhD in Education from the University of the Witwatersrand. Dr De Jager’s passion for teaching and education lies in the arts, literature and various digital platforms, and the opportunities these areas offer for creative expression and self-realisation. Since 2011 he has practised as teacher, subject head and lecturer at various secondary as well as tertiary education institutions, including Wits University and Tshwane University. In doing so, he gained in-depth practice experience as an educator in both the high school and university contexts. His research focus is multimodal pedagogy, specifically the application of alternative teaching strategies in unlocking prescribed subject knowledge. His published work includes academic articles as well as illustrations for books. His latest published article is titled “A Planet in Distress: Cross-Curricular Integrations of Visual Texts in the Mainstream Learning Context” (2023).

COURSE LEADER

Dr. Nic de Jager | nic@akademia.ac.za